Aktuální zprávy

20 let Svazku měst a obcí Pomalší

20 let Svazku měst a obcí Pomalší

 

            Myšlenka založení Svazku měst a obcí Pomalší (SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovině roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána všechna města a obce, jejichž katastr zasahuje do povodí Malše.  Jedna  z důležitých schůzek zástupců obcí se uskutečnila 23.11.1992, a to za účasti 7 obcí. Zde byly připraveny cíl a předmět svazku, návrh  stanov, sídlo a působení svazku a další potřebné náležitosti. Ustavující schůzka se uskutečnila 16. prosince 1992 v Římově, který se posléze stal sídlem SMO. Schůzky se zúčastnili zástupci obcí: Doudleby, Malonty, Netřebice, Roudné, Římov, Svatý Jan nad Malší, Velešín, Vidov. Na schůzku se nedostavili zástupci obcí Besednice, Benešov nad Černou, Kaplice, Plav, Pohorská Ves.  Omluvilo se Dolní Dvořiště s tím, že nemá zájem o práci ve svazku.  

            Na  ustavující schůzce  byl založen svazek pod názvem „Svazek měst a obcí regionu Pomalší“  jako dobrovolná nepolitická organizace, která sdružuje obce, jejichž katastrální území je v povodí řeky Malše na území okresů Český Krumlov a České Budějovice. Svazek vznikl jako samostatná právnická osoba, založena v souladu s občanským zákoníkem.  Předmětem a cílem činnosti svazku je řešení dopadů na hospodaření obcí a jejích obyvatel v souvislosti s existencí vodní nádrže Římov a řeky Malše, a to v následujících oblastech: Ochrana životního prostředí; likvidace a ukládání domovního odpadu; zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod; zemědělská prvovýroba, lesní hospodářství a ostatní podnikatelská činnost; postupné přecházení na ekologicky čistá paliva – plynofikace, elektrifikace; správa, údržba a provozování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů; úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.

            Nejvyšším orgánem svazku je  Valná hromada.  Svazek řídí tři jednatelé, dva revizoři a odborní poradci. Tyto funkce jsou dobrovolné, bezplatné. Jednateli Svazku byli tehdy zvoleni: Vladimír Koupal, starosta Římova, Petr Kodad, starosta Vidova, Dalibor Janák, místostarosta Velešína.  Revizory se stali  Ing. Jaroslav Příhoda, starosta Netřebic, Ing. Jiří Kučera, starosta Svatého Jana.  Volební období bylo a je dvouleté.

            SMO regionu Pomalší bylo zaregistrováno dne 13.1.1993. Za dobu dvaceti let svazku se stávala členy, popř. končila členství  řada měst a obcí. Dnes tvoří Svazek 21 měst, městysů a obcí: Besednice, Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, Mokrý Lom, Nedabyle, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov, Střítěž,  Střížov, Svatý Jan nad Malší, Velešín a Vidov, z celkovým počtem 20982 obyvatel. 

            V roce 2001 došlo ze zákona o obcích a občanského zákoníku ke změně zájmového sdružení právnických osob na dobrovolný svazek obcí (DSO). Stanovy, název, sídlo svazku zůstalo beze změn.

            Ve funkci jednatelů a revizorů – členů revizního výboru se vystřídala celá řada starostů jednotlivých obcí. Dnešními jednateli jsou, nebo byli potvrzeni pro další období: Vladimír Koupal, místostarosta obce Římov (od r. 1993), Mgr. Josef Klíma, starosta města Velešín (od r. 2003), Ing. Tomáš Šedivý, starosta obce Vidov (od r. 2011). Hospodaření svazku je pokrýváno členskými příspěvky a penězi z různých dotačních titulů. Z dotace je částečně placen poradce svazku, dílčí náklady na účetní hradí svazek .

            S iniciativy SMO Pomalší došlo 3.1.2005 k založení neziskové Místní akční skupiny (MAS) Pomalší o.p.s. se sídlem ve Velešíně (provozní kancelář Netřebice). Členy  organizace mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Prostřednictvím této společnosti si tak mohou  „sáhnout“ na peníze z EU, a to nejenom obce, ale i různé společenské organizace, spolky, zemědělské organizace, drobní podnikatelé.    Malý výčet realizovaných akcí z posledních let:  Obec Římov – výměna oken a oprava fasády ZŠ ,  Soběnov – rekonstrukce víceúčelové budovy, Jezdecký klub Vladykův dvůr – Klubovna, Zubčice – výměna oken víceúčelové obecní budovy, Kaplice – revitalizace hřiště, Nedabyle – obnova hřiště ZŠ, Velešín – modernizace hasičské zbrojnice, Plav – Centrum seniorů, Společnost přátel Velešína – Kantůrkovec obnova oken a fasády, Roudné – parkové úpravy a oprava autobusových zastávek, Vidov, Nová Ves  – úprava veřejných prostranství, Hrady na Malši – konzervace zříceniny Pořešín 2. etapa, Velešín – revitalizace sakrálních staveb, Heřmaň – revitalizace pomníku padlým a Božích muk, Zubčice – oprava komunikace, Mokrý Lom – bezdrátový  informační systém, Český rybářský svaz – inovace materiálně technického vybavení školícího zařízení, Zubčice – výměna oken, dveří v ZŠ, Soběnov – stavební úpravy pč. 28 a 53, Doudleby – dětské hřiště, Mirkovice – modernizace vytápění, Plav – Centrum seniorů – závěrečná etapa, Nová Ves – dostavba  tenisového kurtu, ZD Netřebice – modernizace čističky máku atd.

          Ne vždy se obce ve svazku shodly na společném postupu, např. ve svozu a třídění komunálního odpadu, ceně vodného a stočného (ono to ani ve skutečnosti nelze), ale celkově vždy nakonec zvítězila nosná myšlenka, která stála u zrodu SMO Pomalší: sladit zájmy a spojit síly obyvatel svazku tak, aby došlo ke zkvalitnění života v celé oblasti naší malé „Pomalšské republiky“.

 

                                                                                   Vladimír Koupal & Josef Klíma,

                                                                                      jednatelé SMO Pomalší