Aktuální zprávy

Závěrečný účet SMO Pomalší 2015

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, se sídlem  373 24  Římov 2

IČO: 625 36 443                                                            Tel./fax  387 987 236

                                                

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2015

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015  (údaje uvedeny v tis. Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Příjmy

 

 

 

Neinvest. transfery  - kraj

0,000

93,500

93,500

                                - obec

161,000

724,156

724,156

Invest. transfery ze stát.fondů

0

105,451

105,451

Invest. transfery ze stát.rozpočtu

0

1 792,675

1 792,675

Invest. transfery od krajů

0

596,500

596,500

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1,0

2,255

2,255

Příjmy z úroků

1,0

0,050

0,065

Přijaté příspěvky – SMO ČR

0

1 770,164

1 770,164

Převody z rozpočtových účtů

0

1 899,000

1 899,000

Příjmy celkem

163,000

6 983,751

6 983,766

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

Kultura – propag. materiál

5,000

57,000

56,702

DNM – projekty, studie

0

1 023,660

1 023,660

Dary obyvatelstvu

0

3,000

3,000

Platy zaměstnanců

0

37,000

36,960

Poradenské služby

40,000

113,500

105,000

DHM - štěpkovač

0

2 129,600

2 129,600

Členský příspěvek SMOJK

12,500

12,500

12,500

Ostatní služby

61,500

62,8000

57,585

Ostatní činnosti – „obce sobě“

0

2 239,908

2 239,903

Služby peněžních ústavů

1,000

1,490

1,490

Převody vlastním rozpočt.účtů

0

1 899,000

1 899,000

Výdaje celkem

120,000

7 579,458

7 565,400

Financování

-43,000

595,707

581,634

Saldo příjmy a výdaje

43,000

-595,707

-581,634

Hospodářský výsledek

 

 

-581,634

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze Závěrečného účtu za rok 2015(výkaz Fin 2 – 12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

 

  1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu SMO za rok 2015 činily celkem 2 588 126,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce.

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

KÚ - JčK

710

Poradce

4122

73 500

73 500

100 %

KÚ - JčK

711

Cyklotrasy

4222

596 500

596 500

100 %

MŽP 

90877

Štěpkovač

4213

105 451

105 451

100 %

MŽP

15839

Štěpkovač

4216

1 792 675

1 792675

100 %

KÚ - JčK

428

Videomagazín

4122

20 000

20 000

100 %

Celkem

 

 

 

2 588 126

2 588 126

100 %

 

 

 

  1. Doplňující informace o majetku SMO Pomalší

 

Číslo a název účtu

Stav k 31.2.2015

018 Drobný DNM

30 517,00 Kč

019 Dlouhodobý NM

275 096,00 Kč

022 Samostat.mov.věci

832 363,00 Kč

028 Drobný DHM

50 000,00 Kč

042 Nedokončený DHM

3 153 260,00 Kč

231 Bankovní účet

313 723,64 Kč

374 Přijaté zálohy na dotace

690 000,00 Kč

388 Dohadné účty aktivní

690 000,00 Kč

403 Transfery na poř. DHM

3 063 915,00 Kč

 

 

 

  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší za rok 2015

 

            Přezkum hospodaření byl proveden pracovníkem KÚ – JčK, ekonomickým odborem – odd. přezkumu  v souladu se zákonem č,. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne  4.5.2016

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2015

  • nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedeny v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
  • nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO regionu Pomalší za rok 2015, je přílohou Závěrečného účtu SMO regionu Pomalší za rok 2015.

 

Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením svazku a závěrečným účtem SMO regionu Pomalší za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a to bez výhrad.

 

    

 

 

 

 

V Římově dne 5.5.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predvaha.pdf 947.4 Kb
rozvaha981059369.pdf 1445.9 Kb
vykaz-fin-2-12.pdf 3462.3 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf 804.2 Kb
zaverecny-ucet-smo.doc 75.3 Kb
zprava-o-vysledku-prezkumu.pdf 2748.4 Kb