Novodobý vývoj

Novodobý vývoj v regiomu

Novodobý vývoj
O regionu
 


Území mikroregionu Pomalší je bohaté na kulturní a přírodní hodnoty. Je zde zachovalé životní prostředí vhodné pro trvalé i rekreační bydlení. Většina obcí, kromě těch, které se nacházejí na hlavních dopravních tazích ( silnice I / 3 ) netrpí výraznějšími negativními dopady na životní prostředí.

Období po II. světové válce, zejména období 50-tých let, negativně ovlivnilo život na venkově v celé zemi. Násilná kolektivizace zemědělství ve svých důsledcích znamenalo jeho přeměnu na zemědělskou velkovýrobu s velmi negativními dopady na krajinu a půdu. To bylo doprovázeno velkým odlivem obyvatelstva z venkova do měst. Kategorizace sídel s sebou přinesla další vylidnění menších obcí, které byly v podstatě odsouzeny k postupné přeměně na chalupářská sídla bez základní občanské vybavenosti. Rozvíjet se mohli dle hesla: "vyrovnáme rozdíly mezi městem a vesnicí", hlavně střediskové obce, případně tzv. sídla nestřediskového trvalého významu. Výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, architektonicky naprosto nevhodných bytových a kulturních domů negativně poznamenala tvář většiny obcí. Tento vývoj doprovázela ztráta vztahu většiny obyvatel venkova k půdě a rozpad vesnického společenství s jeho zvyky.

V období po listopadu 1989 dochází na venkově k postupné nápravě obrovských škod, které zde v průběhu posledních desetiletí vznikly. Se zrušením kategorizace sídel dochází k postupnému návratu života i do menších vesnic. I přes nedostatek finančních prostředků se postupně mění tvář obcí a měst regionu Pomalší k lepšímu - opravy domů a komunikací, obnova zeleně, plynofikace sídel, obnova původních lidových zvyků, spolkový život apod. Jedná se však o dlouhodobý proces. V něm půjde především o využití stávajícího potenciálu, který je k dispozici - zachovalá krajina a životní prostředí, potenciál pracovitých lidí, kteří zde žijí. V neposlední řadě půjde o nalezení způsobu načerpání dotací z programů, které jsou a budou k dispozici - POV, SAPARD, Phare apod.

K těmto cílům přispívá i skutečnost, že dochází k postupnému dobrovolnému sdružování obcí do mikroregionu, navazování partnerských vztahů s obcemi v sousedních zemích spojenou s výměnou zkušeností. Ke kladům mikroregionu Pomalší patří i dobře fungující Česko-německo-rakouská škola obnovy venkova ve Svatém Janě nad Malší.

Další možnosti rozvoje:
  • obnova místních tradic - poutě, trhy, domácí řemeslná výroba
  • návrat k dosud opomíjeným domácím zdrojům energie nebo surovin - obnova malých elektráren, mlýnů, domácích pekáren, moštáren apod.
  • další zpracování produktů, které se zde těží a vyrábí - dřevo, obilí, maso …)
  • využití nemovitých kulturních památek
  • nabídka ubytování, agroturistika spojená s prodejem místních produktů
  • vztah k nedalekému většímu sídlu (městu) jako k zázemí
  • vztah k regionu s možností participace na zahraničních projektech Euroregionu. Propagace obcí a mikroregionu v hromadných sdělovacích prostředcích
  • dohoda mezi obcemi na rozdělení rozvojových potenciálů, aby nevstupovaly do vzájemné ostré konkurence.