Úřední deska

Zadávací řízení - muzeum poutnictví v Římově

SMO Pomalší zveřejňuje výzvu včetně všech příloh v zadávacím řízení "Muzeum poutnictví v Římově"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
13.5.2019-upravene-15.2.-rimov-muzeum-poutnictvi-vv.xlsx 250.6 Kb
prilohy583913269.zip 336.7 Kb
projekt956457171.zip 6623.5 Kb
vyzva-profil578822732.pdf 310.6 Kb
zaddok-muzeum-poutnictvi-opakovane.pdf 449.7 Kb

Pomalší – předcházení vzniku odpadu- publicita

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-1.docx 49.5 Kb
publicita-2.docx 49.5 Kb

Rozpočet SMO 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomalsi-navrh-rozpoctu-2018.pdf 350.8 Kb
rozpocet-smo-pomalsi-2018.pdf 349.2 Kb

Závěrečný účet SMO Pomalší 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predvaha-smo-2016.pdf 888.5 Kb
rozvaha-smo-2016.pdf 1401.9 Kb
vykaz-fin2-12-smo-2016.pdf 3237.5 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-smo-2016.pdf 806.1 Kb
zaverecny-ucet-smo-2016.pdf 903.2 Kb
zprava-o-vysledku-prezkumu626577516.pdf 3571.1 Kb

Rozpočet SMO 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-pomalsi-2017528163556.pdf 352.5 Kb

Závěrečný účet SMO Pomalší 2015

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, se sídlem  373 24  Římov 2

IČO: 625 36 443                                                            Tel./fax  387 987 236

                                                

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2015

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015  (údaje uvedeny v tis. Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Příjmy

 

 

 

Neinvest. transfery  - kraj

0,000

93,500

93,500

                                - obec

161,000

724,156

724,156

Invest. transfery ze stát.fondů

0

105,451

105,451

Invest. transfery ze stát.rozpočtu

0

1 792,675

1 792,675

Invest. transfery od krajů

0

596,500

596,500

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1,0

2,255

2,255

Příjmy z úroků

1,0

0,050

0,065

Přijaté příspěvky – SMO ČR

0

1 770,164

1 770,164

Převody z rozpočtových účtů

0

1 899,000

1 899,000

Příjmy celkem

163,000

6 983,751

6 983,766

 

 

 

 

Výdaje

 

 

 

Kultura – propag. materiál

5,000

57,000

56,702

DNM – projekty, studie

0

1 023,660

1 023,660

Dary obyvatelstvu

0

3,000

3,000

Platy zaměstnanců

0

37,000

36,960

Poradenské služby

40,000

113,500

105,000

DHM - štěpkovač

0

2 129,600

2 129,600

Členský příspěvek SMOJK

12,500

12,500

12,500

Ostatní služby

61,500

62,8000

57,585

Ostatní činnosti – „obce sobě“

0

2 239,908

2 239,903

Služby peněžních ústavů

1,000

1,490

1,490

Převody vlastním rozpočt.účtů

0

1 899,000

1 899,000

Výdaje celkem

120,000

7 579,458

7 565,400

Financování

-43,000

595,707

581,634

Saldo příjmy a výdaje

43,000

-595,707

-581,634

Hospodářský výsledek

 

 

-581,634

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze Závěrečného účtu za rok 2015(výkaz Fin 2 – 12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

 

  1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Dotace do rozpočtu SMO za rok 2015 činily celkem 2 588 126,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce.

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

KÚ - JčK

710

Poradce

4122

73 500

73 500

100 %

KÚ - JčK

711

Cyklotrasy

4222

596 500

596 500

100 %

MŽP 

90877

Štěpkovač

4213

105 451

105 451

100 %

MŽP

15839

Štěpkovač

4216

1 792 675

1 792675

100 %

KÚ - JčK

428

Videomagazín

4122

20 000

20 000

100 %

Celkem

 

 

 

2 588 126

2 588 126

100 %

 

 

 

  1. Doplňující informace o majetku SMO Pomalší

 

Číslo a název účtu

Stav k 31.2.2015

018 Drobný DNM

30 517,00 Kč

019 Dlouhodobý NM

275 096,00 Kč

022 Samostat.mov.věci

832 363,00 Kč

028 Drobný DHM

50 000,00 Kč

042 Nedokončený DHM

3 153 260,00 Kč

231 Bankovní účet

313 723,64 Kč

374 Přijaté zálohy na dotace

690 000,00 Kč

388 Dohadné účty aktivní

690 000,00 Kč

403 Transfery na poř. DHM

3 063 915,00 Kč

 

 

 

  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší za rok 2015

 

            Přezkum hospodaření byl proveden pracovníkem KÚ – JčK, ekonomickým odborem – odd. přezkumu  v souladu se zákonem č,. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne  4.5.2016

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2015

  • nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedeny v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
  • nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

 

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření SMO regionu Pomalší za rok 2015, je přílohou Závěrečného účtu SMO regionu Pomalší za rok 2015.

 

Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením svazku a závěrečným účtem SMO regionu Pomalší za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 a to bez výhrad.

 

    

 

 

 

 

V Římově dne 5.5.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predvaha.pdf 947.4 Kb
rozvaha981059369.pdf 1445.9 Kb
vykaz-fin-2-12.pdf 3462.3 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf 804.2 Kb
zaverecny-ucet-smo.doc 75.3 Kb
zprava-o-vysledku-prezkumu.pdf 2748.4 Kb

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-smo-2016.pdf 342.5 Kb

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Návrh rozpočtu SMO 2015.pdf 45.2 Kb

Přehled příspěvků SMO Pomalší na rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Členský příspěvek SMO Pomalší 2015.pdf 41.9 Kb

20 let Svazku měst a obcí Pomalší

20 let Svazku měst a obcí Pomalší

 

            Myšlenka založení Svazku měst a obcí Pomalší (SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovině roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána všechna města a obce, jejichž katastr zasahuje do povodí Malše.  Jedna  z důležitých schůzek zástupců obcí se uskutečnila 23.11.1992, a to za účasti 7 obcí. Zde byly připraveny cíl a předmět svazku, návrh  stanov, sídlo a působení svazku a další potřebné náležitosti. Ustavující schůzka se uskutečnila 16. prosince 1992 v Římově, který se posléze stal sídlem SMO. Schůzky se zúčastnili zástupci obcí: Doudleby, Malonty, Netřebice, Roudné, Římov, Svatý Jan nad Malší, Velešín, Vidov. Na schůzku se nedostavili zástupci obcí Besednice, Benešov nad Černou, Kaplice, Plav, Pohorská Ves.  Omluvilo se Dolní Dvořiště s tím, že nemá zájem o práci ve svazku.  

            Na  ustavující schůzce  byl založen svazek pod názvem „Svazek měst a obcí regionu Pomalší“  jako dobrovolná nepolitická organizace, která sdružuje obce, jejichž katastrální území je v povodí řeky Malše na území okresů Český Krumlov a České Budějovice. Svazek vznikl jako samostatná právnická osoba, založena v souladu s občanským zákoníkem.  Předmětem a cílem činnosti svazku je řešení dopadů na hospodaření obcí a jejích obyvatel v souvislosti s existencí vodní nádrže Římov a řeky Malše, a to v následujících oblastech: Ochrana životního prostředí; likvidace a ukládání domovního odpadu; zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod; zemědělská prvovýroba, lesní hospodářství a ostatní podnikatelská činnost; postupné přecházení na ekologicky čistá paliva – plynofikace, elektrifikace; správa, údržba a provozování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů; úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.

            Nejvyšším orgánem svazku je  Valná hromada.  Svazek řídí tři jednatelé, dva revizoři a odborní poradci. Tyto funkce jsou dobrovolné, bezplatné. Jednateli Svazku byli tehdy zvoleni: Vladimír Koupal, starosta Římova, Petr Kodad, starosta Vidova, Dalibor Janák, místostarosta Velešína.  Revizory se stali  Ing. Jaroslav Příhoda, starosta Netřebic, Ing. Jiří Kučera, starosta Svatého Jana.  Volební období bylo a je dvouleté.

            SMO regionu Pomalší bylo zaregistrováno dne 13.1.1993. Za dobu dvaceti let svazku se stávala členy, popř. končila členství  řada měst a obcí. Dnes tvoří Svazek 21 měst, městysů a obcí: Besednice, Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, Mokrý Lom, Nedabyle, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov, Střítěž,  Střížov, Svatý Jan nad Malší, Velešín a Vidov, z celkovým počtem 20982 obyvatel. 

            V roce 2001 došlo ze zákona o obcích a občanského zákoníku ke změně zájmového sdružení právnických osob na dobrovolný svazek obcí (DSO). Stanovy, název, sídlo svazku zůstalo beze změn.

            Ve funkci jednatelů a revizorů – členů revizního výboru se vystřídala celá řada starostů jednotlivých obcí. Dnešními jednateli jsou, nebo byli potvrzeni pro další období: Vladimír Koupal, místostarosta obce Římov (od r. 1993), Mgr. Josef Klíma, starosta města Velešín (od r. 2003), Ing. Tomáš Šedivý, starosta obce Vidov (od r. 2011). Hospodaření svazku je pokrýváno členskými příspěvky a penězi z různých dotačních titulů. Z dotace je částečně placen poradce svazku, dílčí náklady na účetní hradí svazek .

            S iniciativy SMO Pomalší došlo 3.1.2005 k založení neziskové Místní akční skupiny (MAS) Pomalší o.p.s. se sídlem ve Velešíně (provozní kancelář Netřebice). Členy  organizace mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Prostřednictvím této společnosti si tak mohou  „sáhnout“ na peníze z EU, a to nejenom obce, ale i různé společenské organizace, spolky, zemědělské organizace, drobní podnikatelé.    Malý výčet realizovaných akcí z posledních let:  Obec Římov – výměna oken a oprava fasády ZŠ ,  Soběnov – rekonstrukce víceúčelové budovy, Jezdecký klub Vladykův dvůr – Klubovna, Zubčice – výměna oken víceúčelové obecní budovy, Kaplice – revitalizace hřiště, Nedabyle – obnova hřiště ZŠ, Velešín – modernizace hasičské zbrojnice, Plav – Centrum seniorů, Společnost přátel Velešína – Kantůrkovec obnova oken a fasády, Roudné – parkové úpravy a oprava autobusových zastávek, Vidov, Nová Ves  – úprava veřejných prostranství, Hrady na Malši – konzervace zříceniny Pořešín 2. etapa, Velešín – revitalizace sakrálních staveb, Heřmaň – revitalizace pomníku padlým a Božích muk, Zubčice – oprava komunikace, Mokrý Lom – bezdrátový  informační systém, Český rybářský svaz – inovace materiálně technického vybavení školícího zařízení, Zubčice – výměna oken, dveří v ZŠ, Soběnov – stavební úpravy pč. 28 a 53, Doudleby – dětské hřiště, Mirkovice – modernizace vytápění, Plav – Centrum seniorů – závěrečná etapa, Nová Ves – dostavba  tenisového kurtu, ZD Netřebice – modernizace čističky máku atd.

          Ne vždy se obce ve svazku shodly na společném postupu, např. ve svozu a třídění komunálního odpadu, ceně vodného a stočného (ono to ani ve skutečnosti nelze), ale celkově vždy nakonec zvítězila nosná myšlenka, která stála u zrodu SMO Pomalší: sladit zájmy a spojit síly obyvatel svazku tak, aby došlo ke zkvalitnění života v celé oblasti naší malé „Pomalšské republiky“.

 

                                                                                   Vladimír Koupal & Josef Klíma,

                                                                                      jednatelé SMO Pomalší

  


Úřední deska

Závěrečný účet SMO Pomalší

Přílohy zpracoval Antonín Michal 21.5.2012

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Rozvaha921095937.pdf Úřední deska 124.9 Kb
Výkaz Fin 2-12965503376.pdf Úřední deska 241.1 Kb
Výkaz zisku a strát367586938.pdf Úřední deska 79.8 Kb
zaverecny-ucet-smo-pomalsi-za-rok-2014.pdf 917.6 Kb
Závěrečný účet SMO217306485.pdf Úřední deska 99.5 Kb
Zpráva o přezkumu hospodaření SMO Pomalší za rok 2011 část 1.868882103.pdf Úřední deska 1449.5 Kb
Zpráva o přezkumu hospodaření SMO Pomalší za rok 2012 část 2.986472686.pdf Úřední deska 1010.3 Kb

Tisk článku

Návrh rozpočtu SNO Pomalší na rok 2012

Přílohu zpracoval Antonín Michal 26.10.2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2012367237802.xls Návrh rozpočtu 36.4 Kb
Tisk článku