Kaplice

Kaplice a okolí

Pro turisty
Významné osobnosti

Významné osobnosti dekorJakub z Kaplice
Prvou známou osobností narozenou v Kaplici byl Husův vrstevník kněz Jakub z Kaplice, který se svými druhy koupil v Praze dům "U černé růže" a věnoval jej českým univerzitním studentům.


Václav Ecker
Narodil se v Kaplici roku 1630. Jezuita Václav Ecker působil od roku 1649 jako profesor rozličných předmětů, poté jako kazatel. Zemřel ve Znojmě roku 1696. V roce 1659 vydal v Praze latinský spis "Diurnum quotidianae virtutis".


Ferdinand Kindermann
Kněz a pedagog (1740 - 1801). Po studiích filosofie a teologie v Praze byl roku 1765 vysvěcen na kněze. Svou kariéru zahájil v jižních Čechách jako vychovatel v šlechtické rodině Buquoyů. Od roku 1771 působil jako farář a děkan v Kaplici, která byla součástí buquoyského panství. Zde se zasloužil o vybudování vzorové industrální školy, kde děti kromě základních vyučovacích předmětů - čtení, psaní a počítání - získávaly znalosti ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. Velký důraz byl kladen na praktické předměty, jako pěstování ovoce a zeleniny, domácí práce či řemeslnou přípravu. Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 odešel jako odborník do školské komise v Praze.

 

Kindermann

 

Ferdinand Kindermann

 

Páter Placidus Hall
Pocházel z Kaplice (1774 - 1853), pracoval jako učitel latiny na benediktinském gymnáziu v rakouském Kremsmünsteru. Učil také básníka Šumavy Adalberta Stiftera, který si na něho po celý život uchovával tu nejlepší vzpomínku.


Ignaz Oberparleiter
Kaplickým rodákem byl i Ignaz Oberparleiter, který se zde narodil 3. dubna 1846. Po ukončení 4. třídy měšťanské školy v roce 1861 se jeden rok učil na reálné škole v Českém Krumlově. Až do semestrálních zkoušek v roce 1866 studoval na budějovickém učitelském ústavu. V Kaplici působil nejdříve jako pomocný učitel a od roku 1874 se stal učitelem na měšťanské škole. Byl literárně činný. Své povídky zasílal do časopisu Böhmerwald. Pro Kaplici je významným také jako její kronikář, v českokrumlovském státním archivu je uložena jeho rozsáhlá německy psaná kronika města.


PhDr. Johann Matthäus Klimesch
Narodil se roku 1850 v Rozpoutí u Kaplice. Základního vzdělání se mu dostalo na Obecné škole v Kaplici, studovat začal na Gymnáziu benediktinského opatství v Kremsmünsteru a pokračoval na Vysoké škole v Grazu (získal aprobaci pro výuku dějepisu, zeměpisu a němčiny). V Grazu také nastoupil jako učitel. Byl mu udělen akademický titul "Doktor filozofie". Později učil v Praze a v Laibachu (Slovinsko). Své stáří strávil ve Vídni u syna. Umírá 13. dubna 1940 a k poslednímu odpočinku je převezen na hřbitov v Kaplici. Tento učený historik a badatel se zabýval především dějinami bývalého kaplického okresu a pořešínského panství. Vydal několik knih a publikoval četné články v novinách a časopisech. Skrze dostupné archivy území tehdejšího Rakouska-Uherska shromažďoval materiály k svému dílu "Velké dějiny okresu Kaplice", které ale nebyly nikdy vydány tiskem.